ПАТ Львівська вугільна компанія

:: 14.03.2015

  

Особлива інформація


14.03.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення

Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

„ЛЬВІВСЬКА ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ”(ЄДРПОУ 35879807;

місцезнаходження: 80086, Львівська обл., Сокальський р-н., с. Сілець)

Повідомляємо, що Загальні збори Товариства відбудуться «27» квітня 2015 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні адміністративного корпусу, в кабінеті Голови Правління Товариства за адресою: с. Сілець, Сокальський р-н, Львівська обл., 80086.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів ПАТ "Львівська вугільна компанія" буде проводиться з 13 години 00 хвилин до 13 годин 30 хвилин в приміщенні ПАТ "Львівська вугільна компанія" за адресою с. Сілець, Сокальський р-н, Львівська обл., 80086, в день проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину 21 квітня 2015 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "Львівська вугільна компанія" (або підтвердження повноважень членів лічильної комісії, які обрані загальними зборами акціонерів, що відбулися у 2014 році).

2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "Львівська вугільна компанія".

3. Про затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів ПАТ "Львівська вугільна компанія".

4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Звіт Наглядової ради товариства про роботу за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 2014 рік.

7. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2014 рік.

8. Визначення порядку розподілу прибутку товариства (порядок покриття збитків) за підсумками роботи у 2014 році.

9. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ "Львівська вугільна компанія" на 2015 рік.

10. Затвердження нормативів розподілу прибутку на 2015 рік, в тому числі планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2015 році.

11. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради товариства.

12. Обрання членів Наглядової ради товариства.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

14. Прийняття рішення про дострокове припинення повноваження членів Ревізійної комісії товариства.

15. Обрання членів ревізійної комісії товариства.

16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

17. Про внесення змін до Статуту товариства (затвердження Статуту ПАТ "Львівська вугільна компанія" в новій редакції).

18. Про внесення змін до внутрішніх Положень товариства (затвердження нової редакції положень).

Для участі у Загальних зборах Товариства необхідно мати при собі:

- акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт);

- представникам акціонерів – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства, або інший документ, що підтверджує повноваження представника, та документ, що посвідчує особу (паспорт).

З документами, пов’язаними з порядком денним Загальних зборів акціонерів ПАТ "Львівська вугільна компанія", акціонери можуть ознайомитись 27 квітня 2015р. з 9 год. 00 хв. до 12 год. 30 хв. за місцезнаходженням Товариства: с. Сілець, Сокальський район, Львівська обл., адміністративний корпус, четвертий поверх, юридичний відділ.

Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності за 2014р. (тис.грн.)

Найменування показника Період

звітний попередній

Усього активів 289 050 309 206

Нематеріальні активи 3 998 3 998

Основні засоби 118 779 128 582

Незавершене будівництво

Інвестиційна нерухомість 5 325

Гудвіл 10 044 10 044

Запаси 44 891 57 511

Сумарна дебіторська заборгованість 110 560 103 221

Грошові кошти та їх еквіваленти 172 153

Інші оборотні активи 606 372

Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) (281 576) (238 893)

Власний капітал 28 818 71 501

Статутний капітал 305 610 305 610

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 3 251 3251

Забезпечення виплат персоналу

Поточні зобов’язання 256 981 234 454

Чистий прибуток(збиток) (42 683) (65 374)

Середньорічна кількість акцій (шт.) - -

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 864 934

Правління ПАТ „Львівська вугільна компанія”

Наглядова рада ПАТ "Львівська вугільна компанія"Корисні посилання