ПАТ Львівська вугільна компанія

:: 14.03.2014

  

Особлива інформація


14.03.2014

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення

Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

„ЛЬВІВСЬКА ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ”(ЄДРПОУ 35879807;

місцезнаходження: 80086, Львівська обл., Сокальський р-н., с. Сілець)

Повідомляємо, що Загальні збори Товариства відбудуться «17» квітня 2014 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні адміністративного корпусу, в кабінеті Голови Правління Товариства за адресою: с. Сілець, Сокальський р-н, Львівська обл., 80086.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів ПАТ "Львівська вугільна компанія" буде проводиться з 13 години 00 хвилин до 13 годин 30 хвилин в приміщенні ПАТ "Львівська вугільна компанія" за адресою с. Сілець, Сокальський р-н, Львівська обл., 80086, в день проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину 11 квітня 2014 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "Львівська вугільна компанія" (або підтвердження повноважень членів лічильної комісії, які обрані загальними зборами акціонерів, що відбулися у 2013 році).

2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "Львівська вугільна компанія".

3. Про затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів ПАТ "Львівська вугільна компанія".

4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Звіт Наглядової ради товариства про роботу за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 2013 рік.

7. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2013 рік.

8. Визначення порядку розподілу прибутку товариства (порядок покриття збитків) за підсумками роботи у 2013 році.

9. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ "Львівська вугільна компанія" на 2014 рік.

10. Затвердження нормативів розподілу прибутку на 2014 рік, в тому числі планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2014 році.

11. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради товариства.

12. Обрання членів Наглядової ради товариства.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

14. Прийняття рішення про дострокове припинення повноваження членів Ревізійної комісії товариства.

15. Обрання членів ревізійної комісії товариства.

16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

17. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови правління ПАТ.

18. Обрання Голови правління ПАТ.

19. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з головою правління ПАТ, обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з головою правління.

Для участі у Загальних зборах Товариства необхідно мати при собі:

- акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт);

- представникам акціонерів – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства, або інший документ, що підтверджує повноваження представника, та документ, що посвідчує особу (паспорт).

З документами, пов’язаними з порядком денним Загальних зборів акціонерів ПАТ "Львівська вугільна компанія", акціонери можуть ознайомитись 17 квітня 2014р. з 9 год. 00 хв. до 12 год. 30 хв. за місцезнаходженням Товариства: с. Сілець, Сокальський район, Львівська обл., адміністративний корпус, четвертий поверх, юридичний відділ.»

Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності за 2013р. (тис.грн.)

Найменування показника Період

звітний попередній

Усього активів 309 206 357 118

Нематеріальні активи 3 998 4 000

Основні засоби 128 582 143 961

Незавершене будівництво -

Інвестиційна нерухомість 5 325 5 634

Гудвіл 10 044 10 044

Запаси 57 511 94 801

Сумарна дебіторська заборгованість 103 221 98 273

Грошові кошти та їх еквіваленти 153 104

Інші оборотні активи 372 301

Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) (238 893) (173 519)

Власний капітал 71 501 136 875

Статутний капітал 305 610 305 610

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 3251

Запезпечення виплат персоналу 2 062

Поточні зобов’язання 234 454 218 181

Чистий прибуток(збиток) (65 374) (59 913)

Середньорічна кількість акцій (шт.) - -

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 934 1023

Правління ПАТ „Львівська вугільна компанія”

Наглядова рада ПАТ "Львівська вугільна компанія"

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано:

13 березня 2014р., №47 Бюлетень цінних паперів України

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомлення.

Голова правління-генеральний директор Н.О. Чудак

(підпис)

М.П.

14.03.2014р.

(дата)
Корисні посилання